ABA banner

Ganolfan Dyscovery

Agorwyd y Ganolfan Dyscovery yng Nghaerdydd ym 1997 ac mae'n darparu gwasanaeth arbenigol o ansawdd uchel i'r rheini sydd ag anhwylder datblygu neu anhawster dysgu, neu yr amheuir eu bod â’r cyflyrau hynny. Mae ein clinig yn arbenigo mewn asesiadau ac ymyriadau ar gyfer oedolion a phlant pum mlwydd oed neu hŷn.

Rydyn ni’n dîm cyfeillgar, rhyngddisgyblaethol o weithwyr proffesiynol yn y maes iechyd ac addysg sy'n darparu gwasanaeth integredig mewn un lle ac os oes modd, ar yr un adeg. Rydyn ni’n cynnig dull sy'n canolbwyntio ar ganfod cryfderau’r unigolyn ac yn adeiladu arnynt. Rydyn ni’n gweithio ar y cyd i helpu’r cleient fynd i'r afael â heriau beunyddiol eu bywydau, p'un ai ym myd addysg, y cartref neu'r gweithle.

Rydyn ni hefyd yn cynnig hyfforddiant pwrpasol mewn gweithleoedd a lleoliadau gofal iechyd.

Dylech nodi na fydd y Ganolfan Dyscovery bellach yn derbyn cleientiaid newydd. Os ydych angen gwasanaeth gweithiwr Proffesiynol Iechyd a Gofal yna rydyn ni’n awgrymu eich bod yn edrych ar wefan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) i weld cofrestr o weithwyr proffesiynol sydd wedi’u cymeradwyo gan y HCPC.