Cysylltwch â ni

Y Ganolfan Dyscovery
Tŷ Innovation
Prifysgol De Cymru
Parc Busnes William Price
Trefforest
Pontypridd
CF37 1DL

Rhif ffôn: (+44) 01443 654799

E-bost: [email protected]

Cyfarwyddiadau i'r Ganolfan Dyscovery:

Os ydych chi'n defnyddio system llywio lloeren, defnyddiwch y cod post CF37 1DL. Bydd hyn yn mynd â chi i'r Maes Parcio a nodir ar y map uchod.

 O'r M4, gadewch yn C32 ac ymunwch â'r A470 tua'r gogledd i gyfeiriad Merthyr Tudful a Phontypridd. Ar ôl tua 6 milltir, fe welwch arwyddion ar gyfer yr A473 (Llantrisant) a Phrifysgol De Cymru. Cymerwch y troad cyntaf oddi ar y cylchfan, dros y bont. Trowch i'r chwith, ac arhoswch ar y chwith gan ddilyn yr arwyddion i fyny'r bryn ac i'r Brifysgol.

Os ydych yn teithio i'r Brifysgol tua'r de o'r A470, dilynwch yr A470 i Bontypridd gan adael ar y gyffordd gyda'r A4223 tuag at Bontypridd. Cymerwch y 3ydd  troad oddi ar y cylchfan ar ramp yr A470/A4058 ac arhoswch yn y lôn dde gan gymryd y 3ydd troad (A4058) oddi ar y cylchfan nesaf cyn troi i'r chwith ar Broadway/A473. Arhoswch ar yr A473 gan ddilyn yr arwyddion i fyny i'r Brifysgol.

Ar y gylchfan fach, cymerwch y troad cyntaf tuag at Faes Parcio Myfyrwyr Prifysgol De Cymru, lle bydd parcio yn costio £1 am hyd at bum awr, a £2 am ddiwrnod cyfan.

 Gadewch y Maes Parcio ar droed a throwch i'r dde, wrth y fforch, a chymerwch y ffordd chwith tuag at Orsaf Drenau Trefforest a’r Gwasanaeth Parcio a Theithio. Wrth y gylchfan, cymerwch yr ail droad tuag at yr Orsaf Drenau. Mae'r Ganolfan Dyscovery wedi'i lleoli'n union gyferbyn â'r Orsaf Drenau, yn Nhŷ Innovation.

 Os na allwch gerdded i'r Ganolfan Dyscovery o'r Maes Parcio, gallwch barcio yn y cilfachau o amgylch Tŷ Innovation ar eich risg eich hun. Nodwch fod y meysydd parcio hyn ar gyfer deiliaid trwyddedau yn unig a bod lleoedd yn gyfyngedig (weithiau gall y Ganolfan ddarparu trwyddedau i ymwelwyr). Peidiwch â pharcio ym Maes Parcio’r Gwasanaeth Parcio a Theithio, gan y codir tâl arnoch.

Mae National Express a Megabus Services yn rhedeg gwasanaethau i Gaerdydd o Lundain, Gorllewin Cymru, a Gogledd, Canolbarth a De-orllewin Lloegr. Mae yna wasanaeth uniongyrchol hefyd o Faes Awyr Heathrow a Gatwick. Gwiriwch wefannau’r National Express neu Megabus neu ffoniwch Ymholiadau Bwcio’r National Express: +44 871 781 8181 neu Wasanaeth Bwcio’r Megabus: +44 141 352 4444. O Gaerdydd, gallwch ddefnyddio'r gwasanaethau trên lleol i gyrraedd Trefforest. Mae tacsis ar gael hefyd yn yr Orsaf Goetsis a Threnau yng Nghaerdydd.

Mae gwasanaethau Intercity rhagorol i Gaerdydd o bob dinas bwysig. Mae Llundain a Birmingham ill dau oddeutu dwy awr i ffwrdd. I gyrraedd Campws Trefforest, newidiwch yng Nghaerdydd Canolog a chymryd Gwasanaeth Trenau Trafnidiaeth Cymru tuag at Ferthyr Tudful, Aberdâr, Pontypridd neu Dreherbert - y mae pob un ohonyn nhw’n stopio yn Nhrefforest (hyd y daith: 25 munud). Ar ôl disgyn yn Nhrefforest, ewch allan o'r Orsaf tuag at Faes Parcio'r Gwasanaeth Parcio a Theithio ac anelwch tuag at y ffordd, lle gellir dod o hyd i Dŷ Innovation (gyferbyn â'r Orsaf).